Home

Carousel

Respectis maakt reservoir management systemen duurzaam.

Carousel

Ook externe kosten- en baten in analyses Respectis

Carousel

Business én maatschappelijke aspecten in rekenmodellen Respectis

Respectis Software Geophysics is een ICT-bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe duurzame, onafhankelijke reservoir management systemen voor de olie- en gassector.

Het eerste project van Respectis is de ontwikkeling van een duurzaam onafhankelijk reservoir management systeem voor de winning van aardgas in de ondergrond van Groningen. Ten behoeve van de provincie Groningen heeft Respectis een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om een eigen onafhankelijk rekensysteem voor reservoir management te bouwen met specifieke aandacht voor het managen van gasdruk in de ondergrond van Groningen.

Respectis heeft een webportal beschikbaar waarmee op basis van postcode en huisnummer elke stakeholder of geïnteresseerde een zeer gedetailleerd en exact berekend beeld kan krijgen van het totaal aan krachten die op een bouwwerk (huis, kantoor, viaduct, dijk e.d.) zijn uitgeoefend door alle aardbevingen in Groningen. De gegevens van alle postcodes zijn verwerkt in een contourenkaart die onderaan is weergegeven. (Portal en kaart momenteel in onderhoud).

Respectis heeft de ambitie, nadat het onafhankelijke reservoir management systeem is ontwikkeld voor Groningen, dit systeem te ontwikkelen tot een model dat wereldwijd toepasbaar wordt.

Respectis heeft in bredere zin de ambitie rekenkundig onderbouwde duurzame oplossingen te realiseren voor maatschappelijke discussies en discutabele businessmodellen via multi-purpose optimization. Respectis maakt het totaal aan maatschappelijke en business kosten en baten inzichtelijk.

Respectis heeft recent een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van alternatieven voor de noord-west 380 KV verbinding die het Groningse land zou doorsnijden vanaf de Eemshaven tot aan Vierverlaten bij Hoogkerk.

Respectis is geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het onderzoek naar de impact van een windpark in de Veenkoloniën.